Dec 01, 2021 Last Updated 7:50 AM, Nov 30, 2021

folder ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ, УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

pdf Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи
pdf Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета
pdf Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета
pdf Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства
pdf Захтев за остваривање права на накнаду зараде - нега детета
pdf Захтев за остваривање права на накнаду зараде - посебна нега детета
pdf Изјава - правна помоћ
pdf Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета
документ Oбразац пријаве на конкурс за студентску стипендију за студенте са територије општине Србобран за школску 2016/2017

Службени лист