Српски  Magyar 

folder ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

pdf Правилник о методологији
pdf УПУТСТВО РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА
spreadsheet Образац 5. - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
spreadsheet Образац 4. - ЕМИСИЈЕ У ТЛО
spreadsheet Образац 3. - ЕМИСИЈЕ У ВОДЕ
spreadsheet Образац 2. - ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ
spreadsheet Образац 1. - ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА
archive Захтеви - заузеће јавне површине
документ Захтев за конверзију катастарске парцеле грађевинског земљишта у оквиру комплекса уз накнаду
документ Захтев за конверзију катастарске парцеле изграђеног грађевинског земљишта уз накнаду
документ Захтев за претварање права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у право својине (конверзију) уз накнаду

Службени лист