Nov 19, 2018 Last Updated 8:26 AM, Nov 19, 2018

Упис права својине на баштама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Комисијa за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-201/17/18-II
Дана: 16.05.2018. год.
21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
Тел:021/730-020
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овим путем обавештавамо грађане Општине Србобран да се пољопривредно земљиште у својини Републике Србије, које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско, у складу са чланом 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС” бр.62/2006, 65/2008 - др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), до привођења планираној намени користи за пољопривредну производњу.
С тим у виду, парцеле које су у државној својини Републике Србије, у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ, а на којима је уписано право коришћења физичких лица (а не право својине), унете су у Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. годину.

Потребно је да, у што краћем временском року, одмах, грађани поднесу захтев за конверзију, то јест претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, које се, у складу са чланом 102, став 3. Закона о Планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 12/2012, 42 /2013 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014 и 145/2014) извршава без накнаде (републичка административна такса износи 310,00 динара)

Захтев се подноси Служби за катастар непокретности Србобран.

Копију поднетог захтева или Решење о конверзији (уколико исто грађани поседују), доставити овој Комисији, како би предметна парцела била искључена из поступка јавног надметања.


*****
Уколико се не изврше горе наведене активности, сматраће се да се пољопривредно земљиште користи без правног основа, и бићете дужни да за коришћење тог земљишта платите троструки износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којем се налази пољопривредно земљиште.

Председник Комисије
Ђорђе Дебељачки